ഒടുവില്‍ മാതൃഭൂമി ആ എഡിറ്റോറിയല്‍ എഴുതി, പത്താമത്തെ ദിവസം; പക്ഷേ….

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം നടത്തിയ ഒരു പരിപാടിയില്‍ ഹരീഷ് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് താന്‍ മീശ പൂര്‍ണ്ണരൂപത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും എന്നു തന്നെയാണ്