എന്തുകൊണ്ട് മിസോറാം ഗവര്‍ണ്ണറെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയില്ല? നഷ്ടപ്പെട്ട ‘തള്ളന്താന’, ‘കുമ്മനടി’ ചിന്തകള്‍

ഈ രാഷ്ട്രീയ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ സൂത്രധാരന്‍ ആരാണ്? അമിത് ഷാ ജി..?