‘കേരളത്തെ കണ്ടു പഠിക്കൂ’; കുഴിത്തുറക്കാര്‍ പറയുന്നതെങ്കിലും മനോരമയ്ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു

കേരളത്തിലെ പോലുള്ള പുനരധിവാസ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നു ആവശ്യപ്പെട്ട് കുഴിത്തുറയില്‍ തമിഴ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ റെയില്‍ ഉപരോധം