പാര്‍വ്വതി, നിഷ: നിങ്ങളുടെ ആണ്‍ഹുങ്കിനെ തച്ചുടയ്ക്കുന്ന പോരാളികളാണവര്‍

മലയാള വിനോദ വ്യവസായ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകള്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ജസ്റ്റീസ് ഹേമ കമ്മീഷന് പാര്‍വതിയുടെ പ്രതികരണവും നിഷയുടെ അഭിമുഖവും തെളിവായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.