‘എടോ ഗോപാലകൃഷ്ണാ…’, ഇങ്ങനെയല്ലാതെ എങ്ങനെ വിളിക്കണം ഈ അന്തിചര്‍ച്ച ഗുണ്ടയെ?

നാക്കിന് എല്ലില്ലാതെ എന്തും വിളിച്ചുപറയുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലെയുള്ള അല്പബുദ്ധി നേതാക്കളാണ് ആള്‍ക്കൂട്ട ഹിംസകള്‍ക്ക് എരിവ് പകരുന്നത്