പിള്ളയുടെ രഥ യാത്രയും ശരവണന്‍മാരുടെ പദയാത്രയും; ഒറ്റ വേദിയില്‍ അവസാനിക്കുമോ എന്ന് കാത്ത് കേരളം

കാര്യങ്ങള്‍ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞ വഴിയിലേക്കാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് അതിവേഗം ബഹുദൂരം പോകുന്നത് എന്നാണ് പാലക്കാട് കല്‍പ്പാത്തിയിലെ കൌണ്‍സിലര്‍ ശരവണനും തെളിയിക്കുന്നത്