അദാനിയുടെ ഇന്ത്യ; ഒരു വാര്‍ത്തയുടെ പേരില്‍ വിസ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകയുടെ അനുഭവം

ഈ ജീര്‍ണവും ഹീനവുമായ സമീപനത്തിനെതിരെ പലരും രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. “ഞാന്‍ ഞങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യത്തെയോര്‍ത്ത് ഭയക്കുന്നു,” ഒരാള്‍ എഴുതി