ഇതാ ‘ഹിന്ദുവിനെ ഉണര്‍ത്താന്‍’ മറ്റൊരു ശശികല

രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലെ ആൾക്കൂട്ട അതിക്രമങ്ങൾക്കുള്ള ആഹ്വാനമായാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കേണ്ടത്