ആരതി രഞ്ജിത് സംസാരിക്കുന്നു: രൂപേഷ് കുമാര്‍ ഇപ്പോഴും ന്യായീകരിക്കുന്നത് ‘ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊരു പുരുഷനാണ്’ എന്നാണ്

അവള്‍ ആ ഡ്രസ് ഇട്ട് വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ, അവള്‍ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നു ചോദിക്കുന്നതു പോലെ വളരെ നോര്‍മലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് രൂപേഷ് കുമാര്‍