പ്രണബിനെ പോലെ നാഗ്പൂരിലേക്ക് കച്ച മുറുക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാര്‍ വായിച്ചറിയാന്‍

ആരാണ് ഹെഡ്ഗേവാര്‍? എന്താണ് ആര്‍ എസ് എസ്? എന്നറിയാത്ത ആളല്ല ഈ വയോവൃദ്ധനായ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ്