ജനാധിപത്യത്തിന് ദയാമരണം വിധിക്കുന്ന കാലം

സമ്പന്ന വര്‍ഗവും അവരുടെ കള്ളപ്പണവും നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സിസ്റ്റത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കാനാണ് കോടതികള്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടത്