ശബരിമലയുടെ പേരില്‍ തെരുവില്‍ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈഴവരോടാണ്; ആരാണ് ലളിത എന്നറിയാമോ?

ജാതിക്കളിയാണ് ഇപ്പോഴും ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തില്‍ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാത്തവരാണ് വിശ്വാസമെന്നും ആചാരമെന്നും പറഞ്ഞ് സവര്‍ണരുടെ ഒപ്പം കൂടിയിരിക്കുന്നതും