പുലയരുടെ രാജചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാരാണ്? പുലയനാര്‍കോട്ട സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു

കാളിപ്പുലയന്റെ മന്ത്രി ഈഴവ സമുദായത്തില്‍ നിന്നായിരുന്നുവെന്നും അക്കൌണ്ടന്റ് നായര്‍ സമുദായത്തില്‍ നിന്നായിരുന്നുവെന്നും വാമൊഴിയായി വന്ന ചരിത്രം നിരവധി പേര്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്