ഈ അമേരിക്കന്‍ മാവും പ്രമുഖ നടനും പച്ചവിപ്ലവവും തമ്മിലുള്ള അന്തര്‍ധാര സജീവമാണ് അല്ലേ?

നമ്മള്‍ ആരും അത്ര പുണ്യവാളന്മാര്‍ അല്ലല്ലോ. ഇനി അഥവാ ആണെങ്കില്‍ തന്നെ നമ്മള്‍ അവരെ പിടിച്ച് ഏതെങ്കിലും ആഗോള മാഫിയയുടെ ആള്‍ക്കാരാക്കും.