കേരളം ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കാവുന്ന ഏക സംസ്ഥാനം: പ്രകാശ് രാജ്

സിനിമയും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും തടയപ്പെടുന്നതാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായ കാര്യം. ഇത് സമൂഹത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗം തന്നെയാണ്