ബിജെപിയുടെ സവര്‍ണ്ണ സംവരണ രാഷ്ട്രീയ ഗിമ്മിക്കുകളില്‍ വീഴരുത്; എന്തായിരിക്കണം ഇടതു സമീപനം?

ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രം ആളുകളുടെ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക പദവിയും സമൂഹത്തിലെ സ്വാധീനവും നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് എന്ന് ഇടതുപക്ഷക്കാര്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല