ലോങ്ങ്മാർച്ചില്‍ ത്രസിച്ചത് ചമ്പാരൻ പ്രക്ഷോഭ സ്മരണകൾ

ജനാധിപത്യത്തെ പണാധിപത്യമാക്കി മാറ്റുകയും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ വന്ധ്യംകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ജൈവികമായ നേതൃത്വമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുക ഇടതുപക്ഷത്തിന്