തെറ്റുപറ്റി സമ്മതിക്കുന്നു, എന്നാല്‍ എന്നെ തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ണി ആര്‍ ചെയ്തത്: കിത്താബ് സംവിധായകന്‍ റഫീഖ് മംഗലശേരി

പൊതുവെ ഭീഷണികളുടെ നടുവിലാണ് ഞാന്‍ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോള്‍ പ്രമുഖനായ ഒരാള്‍ കൂടി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോള്‍ ഞാനെങ്ങനെ ജീവിക്കും?