സ്ത്രീ ലൈംഗികതയിൽ ഒരു ജനാധിപത്യമുണ്ട്; അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരേ, ‘അസാധാരണ സ്ത്രീ’കളുടെ എണ്ണം പെരുകുകയാണ്

ഹിമാലയൻ വലുപ്പത്തിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സ്ട്രക്ച്ചർ അടിവേര് മുതൽ ഇളകി  തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു