‘മാന്‍ ടു മാന്‍ മാര്‍ക്കിംഗ്’ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ശബരിമലയില്‍ അതായിരുന്നു ഞങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ചത്

ശബരിമലയിലെ റിപ്പോര്‍ട്ടിംഗ്- അഴിമുഖം റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദിന്റെ നേര്‍സാക്ഷ്യം