സ്കൂള്‍ യൂണിഫോമിനുള്ളിലെ വെറും പെണ്‍ ശരീരങ്ങള്‍

വളരെ വിചിത്രമാണ് സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രധാരണം പുരുഷനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കും എന്നുള്ള വാദം