ഷാഹിന കെ.കെ സംസാരിക്കുന്നു; ആ സ്ത്രീകള്‍ രാഷ്ട്രീയമാറ്റത്തിന്റെ ഏജന്റുമാരാണ്; പുരുഷന്മാര്‍ അവരെ വ്യക്തമായി കേള്‍ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്

ഇപ്പോള്‍ കേരളത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും കീഴാള സ്ത്രീകള്‍