ഇല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും ഇല്ലമുറ്റത്ത് അച്ചികളായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയേനെ; നായർ സമുദായാഭിമാനികളോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ-ജെ ദേവിക എഴുതുന്നു

നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ശബരിമലപ്രശ്നത്തിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സമർപ്പിച്ച സ്ഥിതിയ്ക്ക് ആ പ്രസ്ഥാനത്തോട് നായർ സമുദായത്തിൽ ജനിക്കാനിടയായ ഒരു സ്ത്രീയെന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങളുന്നയിക്കാനുണ്ട്