ശബരിമലയുടെ ക്ഷേത്ര തന്ത്രത്തിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന താഴമണ്‍ മഠവും അവിടുത്തെ തന്ത്രിന്മാരുടെയും ചരിത്രം എന്താണ്? ചില ഐതിഹ്യങ്ങളും കഥകളും ചരിത്രവും

കേരള ബ്രാഹ്മണ ആചാര പ്രകാരം മക്കത്തായ (ആണ്‍മക്കള്‍ക്ക് അവകാശം വരുന്ന) സമ്പ്രദായമാണ് പിന്തുടരുന്നത്