മറ്റൊരാളുടെ കൃതി തങ്ങളുടെ താല്‍പര്യത്തിനായി വളച്ചൊടിക്കുന്നവരും ഫാസിസ്റ്റുകളും തമ്മില്‍ എന്താണ് വ്യത്യാസം? കിത്താബ് വിവാദത്തില്‍ ഉണ്ണി ആര്‍ ചോദിക്കുന്നു

ഞാന്‍ എഴുതിയ കഥ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നാടകം ചെയ്യുമ്പോള്‍ എന്റെ അനുമതി ചോദിക്കുക എന്ന ജനാധിപത്യ മര്യാദ പാലിക്കാന്‍ നാടകകൃത്ത് തയ്യാറായിട്ടില്ല