കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതിക്കാവിലെ പോർച്ചുഗീസ് മണി; കേരളീയ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം: ഒരന്വേഷണം

മധ്യകാലത്തിന്റെ അവസാനം മുതല്‍ക്ക് സ്വരൂപങ്ങളുടെയും കൊളോണിയല്‍ ശക്തികളുടെയും രാഷ്ട്രീയവും അനുഷ്ഠാനപരവുമായ നിരന്തമായ ഇടപെടലുകള്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ഭഗവതിക്കാവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്.