നേരാം വണ്ണം കൂലി നല്‍കാത്ത മാധ്യമ മുതലാളിമാര്‍ക്ക് വേണ്ടി തൊഴിലാളി പണിമുടക്കിനെ അവഹേളിച്ചെഴുതിയവരോട്

സത്യത്തിൽ എന്തിനായിരുന്നു ഈ പണിമുടക്ക് എന്ന കാര്യം പോലും ജനങ്ങളിൽ നിന്നും മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ വിടുപണി എന്നു തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ട ഈ കൂലി പ്രചാരണം