വിദ്യാര്‍ത്ഥി രാഷ്ട്രീയം; അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലം ഓര്‍മ്മ വരുന്നു, മൈ ലോര്‍ഡ്

കലാലയം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുസ്തകപ്പുഴുക്കളെയും പാവകളെയും വാര്‍ത്തെടുക്കുന്ന ഒരിടം എന്ന് കരുതുന്നത് എത്രകണ്ട് ശരിയാണ്?