വർഗീയത, ജാതീയ വെറുപ്പ്, സ്ത്രീവിരുദ്ധത, ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്ക; ഈ വെറുപ്പ് ചീറ്റുന്നവരെ എങ്ങനെ നേരിടാം? ടീസ്റ്റ സെറ്റല്‍വാദ് എഴുതുന്നു

വെറുപ്പിനെ ചെറുക്കൽ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകരുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും മാത്രം ചുമതലയല്ല; സാധാരണ പൗരന്മാർക്കും അതിനെതിരെ നേരെനിന്നു പോരാടാനാകും.