ആര്‍ത്തവവിരാമം ഒരു മിഥ്യയല്ല; പലപ്പോഴും കാണുന്ന സ്ത്രീശരീരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെക്കൂടിയാണ്!

ഇതും ഇതിലപ്പുറവും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ മാത്രമാണ് നമ്മള്‍ സ്ത്രീകള്‍ എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുക