ശിക്ഷ: മരണം, കുറ്റം: മുസ്ലിം, രാജ്യം: ഇന്ത്യ

കാവി ഇന്ത്യ വളര്‍ന്നു പന്തലിക്കട്ടെ. ഭരണഘടനയും പീനല്‍ കോഡുകളും തിരുത്തപ്പെടട്ടെ. ഹിന്ദു ഇന്ത്യ തങ്കലിപികളില്‍ എഴുതി ചേര്‍ക്കട്ടെ