നുണ പറഞ്ഞു പോലും സംഘപരിവാറിന് മോഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത നെഹ്റു

നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കാലത്ത് നെഹ്റു പല വിധത്തിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.