പി.സി ജോര്‍ജിനെ പോലെ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയെ ഇനിയും ഈ സമൂഹത്തിനാവശ്യമുണ്ടോ?

ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ജോർജിനെപ്പോലെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെ തുടരാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കലാണ്.