ഉടുമുണ്ടഴിയുന്ന മതങ്ങൾ മതേതര സമൂഹത്തിന്റെ ബാധ്യതയല്ല

ഇത് എഴുത്തുകാരന്റെ മരണമല്ല, ഇത് കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യ, മതേതര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പരാജയമാണ്.