ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ മല ചവിട്ടിക്കണ്ട, അവരുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിച്ചാല്‍ മതി

ശബരിമല പ്രശ്നത്തെ ഈ സമയത്ത് വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘട്ടനമായി വഴിതിരിച്ച് വിടാന്‍ മരുന്ന് നല്‍കുന്നു എന്നത് തന്ത്രപരമായി ഒരു വലിയ പിഴവാണ്