ശബരിമല; പൗരോഹിത്യത്തിനും മതമൗലികവാദികള്‍ക്കും മാത്രമല്ല, പുരോഗമനസമൂഹത്തിനും സ്ത്രീപ്രവേശനം ഒരു വിഷയമാണ്‌

സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ കോടതി അംഗീകരിച്ചാൽ മതത്തിന്റെ കാർക്കശ്യ ചട്ടക്കൂടിനു മേൽ മനുഷ്യൻ നേടുന്ന ധാർമിക മാനുഷികവിജയമായും, ലിംഗ സമത്വത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ പ്രഖ്യാപനവുമായി അത് മാറാം