കേരളത്തിലെ ആഫ്രിക്ക (കെ. പാനൂരിനോട് കടപ്പാട്)

എന്ത് കൃത്യമായാണ് ആഫ്രിക്കയും ഇന്ത്യയിലെ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളും ഒരു അച്ചിൽ വാർത്ത പോലെ ഒരു സാമൂഹിക ക്രമത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടത്.