നമ്മെളെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര അക്രമാസക്തമായ ഒരു സമൂഹമായത്? ഹരീഷ് ഖരെ എഴുതുന്നു

രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള ഒമ്പത് അഭിഭാഷകരെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമാണ് Courting Politics.