ഇന്ന് ആര്‍ത്തവ ശുചിത്വ ദിനം: അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍, മാറ്റേണ്ട ധാരണകള്‍

ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന് സമീപമുള്ള രോമങ്ങൾ സംരക്ഷണം നൽകുന്നവയാണ്.