അജലേഖനം അഥവ ആടെഴുത്ത്

ഈ പ്രശ്‌നത്തില്‍ രണ്ട് പരിഹാരസാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത്