പോലീസ് അന്നുമിന്നും ആൺ പോലീസ് തന്നെ; പിങ്ക് പോലീസ് എന്ന അസംബന്ധം- എന്‍.എ വിനയ/അഭിമുഖം

സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ പുരുഷന്‍ തന്നെയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംവിധാനം പോലീസാണ്