അമിത് ഷായ്ക്ക് ഒരു ചുക്കുമറിയില്ല കേരളത്തിലെ ബിജെപിയെക്കുറിച്ച്

ബിജെപിയെ നയിക്കാന്‍ കേരളത്തില്‍ ആളില്ലാത്തതല്ല പ്രശ്‌നം, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാരും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആളെ മറു ഗ്രൂപ്പുകാര്‍ അംഗീകരിക്കാത്തതാണ്