അന്നത്തിന് ഉപാധിവെക്കുന്ന ഭരണകൂടം; അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്ന ആധാര്‍

ക്ഷേമ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും നിരീക്ഷണ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും അതിരുകള്‍ അതിവേഗം മായുന്നു