റഷ്യയിൽ ഇനി ആഫ്രിക്ക ഇല്ല, ‘മാന്യമായ കളി’യില്‍ ജപ്പാൻ അകത്ത്

മൂന്നു മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് ജപ്പാൻ നാലു മഞ്ഞക്കാർഡ് മാത്രം വാങ്ങിയപ്പോൾ, സെനഗൽ താരങ്ങൾ ആറു മഞ്ഞക്കാർഡ് വാങ്ങി. ഇത് സെനഗലിന് വിനയായി