എഴുത്തുകാരെ ഭയപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് എംടിയെന്ന ഭേദമില്ല; അവര്‍ അവഹേളിക്കും; കഴിയുമെങ്കില്‍ ഇല്ലാതാക്കും

നാസി ജര്‍മനിയില്‍ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിന്റെ സൂചനകള്‍ കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ സൂചനകള്‍ വലിയ ആപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നു നാം കാണണം, കരുതിയിരിക്കണം