കോണ്ടം വെറുതെ കൊടുക്കാം, സാനിട്ടറി നാപ്കിന്റെ നികുതിയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കി കൂടെ? ഡല്‍ഹി ഡിസിപിയുടെ ചോദ്യം

സാനിട്ടറി നാപ്കിന്‍ ആഡംബരമല്ല, ആവശ്യമാണ്