സ്കൂളുകളില്‍ പഠിപ്പിക്കാത്ത ലിംഗനീതി സമൂഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടരുത്

നമ്മുടെ സ്‌കൂളുകള്‍ ഇങ്ങനെ കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ട ആശയങ്ങളുടെ തടവറകള്‍ ആകാതിരിക്കട്ടെ