അന്യഗ്രഹ ജീവികള്‍ ഭൂമിയെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ അയച്ച ചാരപേടകമാണോ ഔമൗമൗ?

‘വിദൂര ഭൂതകാലത്ത് നിന്നുള്ള സന്ദേശവാഹകന്‍ എന്നര്‍ഥമുള്ള ഹവായിയന്‍ വാക്കാണ്‌ ഔമൗമൗ