ഓസോണ്‍ പാളിയിലെ വിള്ളല്‍ കുറയുന്നു; 2060 ഓടെ പൂര്‍ണമായും പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് യുഎൻ

പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന പദാര്‍ത്ഥങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ കുറവ് വന്നതോടെയാണ് ഓസോണ്‍ പാളിയുടെ തിരിച്ചുവരവിന് കാരണമാക്കിയതെന്നും പഠനം വിലയിരുത്തുന്നു.