കന്യാവ്രതങ്ങളുടെ കശാപ്പുശാലയും ളോഹയിട്ട തെമ്മാടികളും; സിസ്റ്റര്‍ മേരി ചാണ്ടി പറയുന്നു

സഭയില്‍ നടക്കുന്ന ഈവക കാര്യങ്ങള്‍ തുറന്ന് പറയാന്‍ സിസ്റ്റര്‍ മേരി കണ്ടെത്തിയ മാര്‍ഗമായിരുന്നു സ്വസ്തി എന്ന പുസ്തകം.